Camera bewaking privacy statement

1. Waarom worden er beelden opgenomen?

Link Group waakt over de veiligheid van u en onze medewerkers. Daarom wordt er gebruik gemaakt van camerabewaking. 

2. Met wie delen wij deze informatie?

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen openbaar maken in overeenstemming met de wet- en regelgeving die van toepassing is in de landen waarin onze bedrijven actief zijn. Wij zullen uw gegevens doorgeven aan de volgende derden:

  • Elke persoon met een wettelijke of regelgevende bevoegdheid over ons (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, Justitie of de Autoriteit Financiële Markten) die op wettelijke gronden openbaarmaking kan vereisen, of andere relevante overheidsafdelingen waar dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor financiële criminaliteit en sanctiepreventie);
  • Uw gevolmachtigden, die namens u handelen of andere personen of organisaties die met u verbonden zijn, zoals uw financieel adviseur of uw advocaat, wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens met hen te delen;

3. Hoe houden wij uw informatie veilig?

Wij slaan de informatie die u over uzelf verstrekt op in een beveiligde database en nemen passende veiligheidsmaatregelen om deze informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. 

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens en onze systeembeveiliging zeer serieus. 

4. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de beelden maximaal 30 dagen. Is er een incident vastgelegd, zoals bijvoorbeeld een inbraak, worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld. 

5. Uw rechten

Met betrekking tot de manier waarop wij uw rechten gebruiken heeft u de hieronder genoemde  rechten. Als u dit recht wilt uitoefenen neem dan contact met ons op via de contactgegevens in hoofdstuk 9 "Met wie kunt u contact opnemen over dit privacy statement?".

5.1. Recht om gegevens (camerabeelden) in te zien
U heeft het recht om de camerabeelden op te vragen waarop u zichtbaar bent. In hoofdstuk 8 kunt u lezen hoe u dit verzoek kunt indienen.

5.2. Recht op vergetelheid
U heeft het recht om van ons te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als ons verdere gebruik niet gerechtvaardigd is. 

5.3. Recht om de verwerking te beperken
In sommige gevallen is het mogelijk dat u niet het recht hebt om van ons te eisen dat wij uw informatie wissen, maar dat u het recht hebt om de doeleinden waarvoor wij uw informatie kunnen gebruiken te beperken.

5.4. Recht op bezwaar tegen gebruik van persoonsgegevens
U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit verzoek kan worden ingewilligd indien verder gebruik niet gerechtvaardigd is.

6. Wijzigingen in dit privacy statement

Hou er rekening mee dat deze kennisgeving kan worden herzien en van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacy statement kunnen aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

7. Waar kunt u een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de beelden

U heeft het recht om te weten of Link uw informatie gebruikt en zo ja, hoe deze wordt gebruikt. 
Als u een verzoek om toegang tot de gegevens wilt indienen kunt u een e-mail sturen naar privacy@linkassetservices.nl.  In uw verzoek moet u zoveel mogelijk informatie  vermelden waaronder:

  • Wat u wilt bereiken met het indienen van uw verzoek; en
  • Welke datum (inclusief naar schatting begin en eindtijd) u bij ons op kantoor bent geweest.

8. Met wie kunt u contact opnemen over dit privacy statement

Voor vragen, opmerkingen en het inroepen  van uw rechten met betrekking tot dit statement kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op privacy@linkassetservices.nl 
of per post:

Link Asset Services (Nederland) B.V. 
Postbus 240
3600 AE Maarssen

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben behandeld kunt u eveneens contact opnemen via privacy@linkassetservices.nl

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact met hen opnemen via haar website https://www.autoriteitpersoons... of telefonisch via 0900 2001 201.

bijgewerkt september 2020